ADDRESS

Kompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë" rr. "Isa Kastrati", p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë.

TEL.

+381 38 244 257