Vizitat studimore të projektit në Shqipëri dhe Maqedoni


Vizitat studimore të projektit në Shqipëri dhe Maqedoni

Në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “ Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës - PPCR” dhe implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ne bashkëpunim me filluan vizitat studimore në vendet e rajonit respektivisht, në Shqipëri dhe Maqedoni.
Qëllim i këtyre vizitave është që pjesëmarrësit të njihen me rëndësinë e klubeve ndërmjetësuese në shkolla. Shqipëria dhe Maqedonia janë shembujt më të mirë sa i përket edukimit paqësor dhe ndërmjetësimit në shkolla.
Pjesëmarrës në vizitat studimore janë përfaqësuesit e 10 organizatave përfituese të projektit, 40 drejtorët e shkollave përfituese dhe përfaqësues të MASHT, KEC dhe forumZFD.